نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی، تهران، ایران

چکیده

در مدل‌سازی شایستگی رهبری، مدل‌هایی که دامنۀ گسترده‌ای از مهارت‌ها را در خود دارند، عملکردهای رهبری را بهتر توصیف و پیش‌بینی می‌کنند. امروزه برنامه‌ریزی منابع انسانی، به رویکرد شایستگی آن یعنی برنامه‌ریزی نیروی انسانی برپایۀ شایستگی تغییر یافته است. تبدیل شدن برنامه‌ریزی منابع انسانی براساس رویکرد شایستگی، نیازمند پارادایم کلانی است که تفکر برنامه‌ریزان منابع انسانی را دربارۀ افراد و سازمان به طور کلی تغییر می‌دهد. هدف این پژوهش، دستیابی به مدل روابط علّی و معلولی میان این شایستگی‌های رفتاری فرماندهان است. روش پژوهش، پیمایشی- توصیفی است. برای گردآوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز، نخست ادبیات پژوهشی و نظر خبرگان گردآوری شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، اعتبارسنجی شد. سرانجام 13 شایستگیِ شناسایی شده با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری، در چهار سطح ساختاردهی شدند. این سطح‌ها به ترتیب توفیق‌طلبی، عملیاتی بودن، خلاقیت و سطح چهارم که آن نیز چهار شایستگیِ اقناع‌گری، تلاش‌گری، جهت‌دهی منابع انسانی و سازماندهی فعالیت‌ها و فرآیندها در بر می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آذر، عادل، فرزانه خسروانی و رضا جلالی (1395). تحقیق در عملیات نرم، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
آریانپورکاشانی، عباس (1370). فرهنگ کامل انگلیسی- فارسی، جلد3، تهران: امیرکبیر.
بنسیون، مالکم و جانان کسیون (1375). برنامه‌ریزی نیروی انسانی، ترجمۀ علیرضا جباری، تهران: آفتاب.
تسبیحی، اکبر (1386). مبانی اندیشۀ نظامی فرماندهی معظم کل قوا، تهران: دانشگاه افسری امام‌علی(ع).
رحمان‌سرشت، حسین، سیدعلی ایازی و محمد ثابت‌مطلق (1395). «ساختاردهی محرک­های نقش‌آفرین سازمان­های چند ملیتی در انتقال و توسعۀ فرهنگی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری»، فصلنامۀ مطالعات میان فرهنگی، شمارۀ 30، صص 172- 149.
رشیدی، علی (1383). «شایسته‌سالاری از کنفوسیوس و بودا و ارسطو تا امتحان شایستگی تحصیلی و رأی مردم»، مجلۀ اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال نوزدهم، شمارۀ 210 و 209، صص 69- 62.
زارع برمی، مرتضی (1397). انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم ‌و‌ تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در تراز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس)، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 2، تابستان، صص 86-53.
لشکربلوکی، مجتبی (1390). طراحی مدل فرآیندی تدوین استراتژی پابرجا در شرایط عدم قطعیت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری، رسالۀ دکتری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
محمدی الیاسی، قنبر و محسن انصاری (1393). «الگوسازی ساختار ارتباطات تعاملی مؤلفه‌های کسب‌وکارهای کارآفرینانۀ برتر نوپا با رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری»، مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ 12، شمارۀ 3، صص 460- 439.
Attri R. Dev. N. Sharma V. (2013). Interpretive Structural Modelling (ISM) approach: An Overview, Research Journal of Management Sciences. No 2. Pp 3-8.
Costanza, D. P. Fraser, R. L. Nelson, J. Deares, J. R, & Zaccaro, S. (2008). A qualitative metaanalysis of leader performance. Paper presented at the 23rd Annual Conference of the Society for Industrial Organizational Psychology, San Francisco, California.
Liedtka, J.M. (1998). Strategic thinking: can it be taught? Long Range Planning, Vol. 31 No. 1, pp. 120-129.
Moon, B.J. (2013). Antecedents and outcomes of strategic thinking, Journal of Business. Research, Vol. 66 No. 10, pp. 1698-708
Moradi S. Hasangholipour T. SeyedJavadin S. R. Kheyrandish M. (2018). The Competency Model of Commanders from the Perspective of thr Supreme Commander in Chief of the Armed Forces, Education Strategy. 11(2). 142-148.
Norris, J. G. (2008). Is professional military education preparing brigade combat team commanders for command in the 21st century? (Report No. AY 07–08). Fort Leavenworth, KS: Advanced Operational Arts Studies Fellowship, United States Army Command and General Staff College.
Norzailan Zumalia, Rozhan B. Othman and Hiroyuki Ishizaki (2016). Strategic leadership competencies: what is it and how to develop it? INDUSTRIAL AND COMMERCIAL TRAINING. VOL. 48 NO. 8, pp. 394-399.
Reed, G. Bullis, C. Collins, R. & Paparone, C. (2004). Mapping the route of leadership education: Caution ahead. Parameters, No 34, pp 46–60.
Shaabadkar, P. Hebbel, S. Parshant, S. (2012). Development of Interpretive Structural Modeling Methodology in Supply Chain Management, An Overview, International Journal of Industrial Engineering and Production Research, 23, pp 195- 205.
U.S. Department of the Army (2012). Army leadership (Army Doctrine Publication 6–22). Washington, DC.
Wolters H. M. O’Shea P. G. Ford L. A. Fleisher M. S. Adeniyi M. A. Conzelman C. E. Webster R. J. (2014). Identifying and Training Brigade Command Competencies. Military Psychology. Vol. 26, No. 4, 278–291.
Wong, L. Gerras, S. Kidd, W. Pricone, R. & Swengros, R. (2003). Strategic leadership competencies. U.S. Army War College, Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, pp 1-13.
Zaccaro, S. J. LaPort, K. & José, I. (2013). The attributes of successful leaders: A performance requirements approach. In M. G. Rumsey (Ed.), The Oxford handbook of leadership, New York, NY: Oxford University Press, pp. 11–35.