نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه وحقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه وحقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تخریب محیط‌ زیست یکی از چالش‌های زیست‌محیطی است که بر امنیت ملی و زیستی کشور تأثیر به‌سزایی می‌گذارد. از این روی مسئولیت کیفری و مجازات، پاسخ و واکنشی است که جامعه در برابر جرایم زیست‌محیطی از خود نشان می‌دهد و در این صورت در سایه امنیت ملی می‌کوشد که از خود در مقابل جرایم و مجرمین حمایت کند. پرسش اساسی مقاله آن است که چه نوع حقوقی برای حمایت از محیط‌زیست مناسب است؟ مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای به این موضوع پرداخته است. یافته‌ها نشان داد، پیشگیری از آلودگی و جرم زیست‌محیطی یکی از راه‌های مهم و اهداف این مقاله در پاسخ به جرایم زیستی است. حمایت از محیط‌زیست در سایۀ امنیت ملی، به معنای ارائۀ واکنش کیفری در برابر جرایم زیست‌محیطی و بهره‌مندی از همۀ ابزارها و شیوه‌های غیرکیفری در همۀ حالات است که نتیجه‌اش امنیت زیست‌محیطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

تقی‌زاد‌ انصاری، مصطفی (1374). حقوق محیط‌زیست در ایران، تهران: سمت.
تقی‌زاده‌انصاری، مصطفی (1376). حقوق کیفری محیط‌زیست، تهران: قومس.
تقی‌زاده‌انصاری، مصطفی (1380). حقوق سازمان­های بین‌المللی، تهران: قومس.
شامبیاتی، هوشنگ (1371). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: پاژنگ.
صانعی، پرویز (1371). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: گنج دانش.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1373). حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
فتح‌اللهی، سیدسیامک (1377). «سیاست جنایی مشارکتی از دیدگاه سیاست جنایی سازمان ملل متحد»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 24.
قاسمی، ناصر (1384). حقوق کیفری محیط‌زیست، تهران: جمال‌الحق.
ﻗﻮام، ﻣﻴﺮﻋﻈﻴم (1375). ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﺮی از ﻣﺤﻴﻂ‌زﻳﺴﺖ، تهران: ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ.
کاتوزیان، ناصر (1374). قواعد عمومی قراردادها، تهران: دانشگاه تهران.
لواسانی، احمد (1372). کنفرانس بین‌المللی محیط‌زیست در ریو، تهران: امور خارجی.
محقق‌داماد، مصطفی (بی‌تا). اصول فقه، دفتر دوم، مبحث اجماع.
محقق‌داماد، مصطفی (1383). قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
منصور، جهانگیر (1384). قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری، تهران: آگاه.
نواده‌توپچی، حسین (١٣٧٨). حقوق بین‌الملل فضا، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش.
نوری، جعفر (١٣٧٢). فرهنگ جامع محیط‌زیست، بیجا: مؤلف.
نیلفروشان، محمدعلی و دیگران (١٣٦٣). بهداشت برای حوزه‌های علمیه، تهران: معاونت امور بهداشتی وزارت بهداری.
وات، کنت (1374). مبانی محیط‌زیست، ترجمۀ عبدالحسین وهاب‌زاده، مشهد: جهاد دانشگاهی.