نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

چکیده

مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی، با اقدامات پیشگیرانه و سرکوب‌گر، از مجرای همکاری دولت‌ها میسر است. کنوانسیون پالرمو دولت‌ها را در زمینۀ استفاده از تدابیر پیشگیرانه تشویق به همکاری نموده و مادۀ 31 کنوانسیون، به پیشگیری از جرم می‌پردازد. اقدامات سرکوب‌گر در مرحلۀ پس از وقوع جرایم و در پاسخ و واکنش به آن‌ها صورت می‌گیرد. هیچ‌ کشوری به تنهایی نمی‌تواند در مبارزه با این معضل جهانی موفق شود؛ چراکه دامنۀ جرایم به آن سوی مرزها کشیده شده است. در مبارزه با جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی، کاربست راهکارها و پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون پالرمو توسط دولت‌ها می‌تواند بسیار کارآمد باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و به شیوۀ تحلیلی- توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که آیا مبارزه با جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی با اقدامات پیشگیرانه و سرکوب‌گرانۀ کنوانسیون پالرمو محقق خواهد شد؟ یافته‌ها نشان داد، کنوانسیون پالرمو نسبت به دیگر اسناد بین‌المللی موفق‌تر بوده و می‌تواند مبنای مؤثری در مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ بین‌المللی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اردبیلی، محمدعلی (1382). معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با تأکید بر جرایم موادمخدر، تهران: میزان.
جوانمرد، بهروز (1393). آیین دادرسی کیفری اختصاصی (افتراقی) در جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی، تهران: جاودانه.
حسینی‌نژاد، حسینقلی (1373). حقوق کیفری بین‌المللی اسلامی، تهران: میزان.
سریزدی، علی (1380). «بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون ملل متحد راجع به مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی»، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال 15، شمارۀ 3.
سلیمی، صادق (1382). جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی، تهران: صدا.
سلیمی، صادق (1386). تقریرات درس حقوق کیفری بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق واحد تهران مرکزی.
طغرانگار، حسن (۱۳۸۰). جرایم سازمان‌یافته در حقوق جزای ایران و بین‌الملل، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه امام‌صادق(ع)، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق.
عباسی، محمود (1374). پلیس بین‌الملل، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
علی‌آبادی، عبدالحسین (1370). حقوق جنایی، جلد سوم، تهران: دانشگاه تهران.
قربان‌حسینی، علی‌اصغر (1370). «استرداد مجرمین و نقش سازمان پلیس بین‌الملل (اینترپل)»، مجلۀ نگهبان، شمارۀ 3.
محسنی، مرتضی (1375). دورۀ حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین (1375). «سیاست جنایی سازمان‌ملل‌متحد»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، شمارۀ 18.
نوبهار، رحیم (1387). حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، تهران: جنگل.
Abadinsky, Howard (2007). Organized crime, Thomson wads worth, eighth edition.
Cole, George F. and smith, Christopher E. (2008). Criminal Justice in America, Fifth edition, Thomson wads worth.
Leamy, W.J. (1983). International cooperation Through the Interpol system to center illicit drug trafficking, bulletin on narcotics.
Maltz, Michael D. (1976). Crime and Delinquency on defining Organized Crime, U.S.A.
Stessens, Guy (2000). Money Laundering: A new international law enforcement model, Cambridge university press.
Stewart, Robert (1980). Identification and investigation of organized criminal activity, Houston TX: national college of direct attorney.
Wrobleski, M. Henry and Karen Hess (2006). Introduction to law enforcement and criminal justice, eight edition, Thomson wads worth.
http:// www. UncJin. Org/ Documents/ Conventions/ dcatoc/ Final. Documents. 2/ converntion. eng.Pdf.