نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

صنعت نساجی و پوشاک در ایران، سالیان اخیر به دلایل گوناگون دچار نوساناتی در وضع بازار و تولید شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی برخی از شرکت‌های بزرگ آن با رکود روبه‌رو و تا آستانۀ ورشکستگی پیش رفته‌اند. بهره‌گیری از ماشین‌آلات کهنه، کمبود نیروی انسانی متخصص، واردات بی‌رویه، کمبود نقدینگی و قاچاق کالا به همراه برخی از مشکلات مربوط به قوانین بیمه و مالیات، از عمده معضلاتی است که پیش روی صنعت نساجی ایران قرار دارد. با وجود مزیت‌های فراوان این صنعت نظیر اشتغال‌زایی بالا، نیاز به سرمایه‌گذاری کم، ارزش افزوده بالا، ایجاد رضایت در جامعه و به تبع آن افزایش امنیت داخلی و سپس امنیت خارجی و همچنین فرصت‌های بسیار این صنعت در ایران، مانند خیل افراد تحصیل کرده و آماده به کار، وجود منابع اولیه مثل پنبه و پتروشیمی، دسترسی به جمعیت زیاد منطقه جهت بازار خارجی محصولات و... در حال حاضر این صنعت از جایگاه والایی برخوردار نیست. این پژوهش به دنبال بررسی سیاست‌گذاری‌های تولید و اشتغال در صنعت نساجی با تأکید بر امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج حاکی از آن است که در واقع اتخاذ نسخه تازه‌ای از سیاست‌گذاری در صنعت نساجی می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات تولید و اشتغال در جمهوری اسلامی ایران را مرتفع نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

افتخاری، اصغر (1382). تحلیل انتقادی امنیت، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، سال 5، شمارۀ 2.
افتخاری، اصغر (1391). تهدید نرم: رویکردی اسلامی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمۀ پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکدۀ مطاالعات راهبردی.
برنامه راهبردی وزارت صنعت و معدن و تجارت، اسفند (1395)، ویرایش دوم.
پرخیده، احمد (1387). صنعت و تجربه سیاست‌گذاری صنعتی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
جلال‌آبادی، اسدالله (1385). «بررسی نقش امنیت، قوانین و مقررات و توسعۀ بازارهای مالی بر سرمایه‌گذاری»، مجلۀ پژوهش مجلس، سال 13، شمارۀ 52.
چینی، حبیب (1382). امکانات، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات در برابر امنیت اقتصادی، تهران: موسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
حقگو، حسین (1396). «توسعۀ صنعتی؛ گذشته، چراغ راه آینده»، اخبار صنعتی، دسترسی: http://www. amtcli. ir/blog/97.
رشیدی، مریم (1387). ارزیابی و ارائۀ الگوی مناسب استراتژیک توسعۀ صنایع نساجی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
رئیس‌زاده، محمدمهدی (1395). «اشتغال‌زایی در دامان صنعت نساجی، سایت فرصت امروز»، دسترسی: www.forsatnet.ir.
زکی‌زاده، حامد (1393). بررسی عوامل تأثیرگذار در صنعت نساجی و تأثیر شکوفایی این صنعت در اشتغال کشور. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
سیدی، علی‌اصغر (1398). تکنوکراسی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، روایت دکتر رضا نیازمند از زندگی خود به‌ویژه زندگی مدیریتی و صنعت‌گری، تهران: لوح فکر.
عبدالله‌خانی، علی (1383). نظریه‌های امنیت، تهران: ابرار معاصر.
عزیزی، فیروزه و فاطمه باستان (1380). «بررسی وضعیت تولید و ارزش افزوده در صنعت نساجی در ایران و تأثیر سیاست‌های پولی و مالی دولت بر آن طی دوره 58 تا 77»، پژوهش‌های رشد و توسعۀ پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 1 (3)، صص 98-65.
کبیریان، مهری (1393). «تحلیل تقاضای محصولات نساجی ایران در بازار جهانی»، فصلنامۀ سیاست­های مالی و اقتصادی، سال 2، شمارۀ 5.
مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران (1391). مزیت‌های مهم صنعت نساجی و پوشاک در ایران، تهران.
معتمدی، مهدیه (1391). بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در بررسی رشد و توسعۀ خوشه­های صنعتی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
میرمعزی، سیدحسین (1390). نظام اقتصادی اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ.
نجف‌زاده، نرگس (1388). بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ سرمایۀ داخلی و خارجی در منطقۀ آزاد صنعتی چابهار، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
نخلی، سیدرضا (1391). تحلیل تأثیر مخارج دولت بر شاخص توسعۀ انسانی استان‌ها با استفاده از مدل تابلویی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه امام‌صادق(ع).
نیلی، مسعود، حسن درگاهی و سید فرشاد فاطمی (1391). بهره‌وری صنعت ایران، تهران: دنیای اقتصاد.
هادیان، ابراهیم و رضا وهام (1389). «تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران»، فصلنامۀ اقتصاد مقداری، دورۀ 7، شمارۀ 4.
Buzan, Barry (1994). The Interdependence of Security and Economic Issues in the New WorldOrder in: Richard Stubbs and Geoffrey R., Political Economy and the Changing Global Order, Great Britain: Macmillan Press LTD.