نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

در راستای پیشگیری انتظامی ازجرم نیروی انتظامی می بایستی با درک، شناخت و تصمیم گیری مناسب، به موقع و اجرای ابعاد و شاخص های آن درجامعه اقدام لازم را بعمل آورد و برای این کار نیاز به الگو دارد، لذا پژوهش حاضرباهدف دستیابی به الگوی تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده روش آمیخته با تکنیک های جمع آوری (مولتی متد)می باشد. جامعه­ی مورد مطالعه در بخش کیفی، نخبگان حوزه­ی پیشگیری انتظامی و مدیریتی  واساتید دانشگاه ، که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و اصل اشباع نظری 32 نفر شد و در بخش کمی،123 نفر از مدیران و کارشناسان و اساتید دانشگاه مرتبط با موضوع . ابزار جمع اوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه­ عمیق نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسش نامه برگرفته از نتایج مصاحبه بود. نتایج نشان داد ابعاد و مؤلفه­های الگوی تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم عبارتند از: تعیین و تشخیص مسئله، مشخص کردن اهداف، گردآوری اطلاعات، تعیین راه حل ها، ارزیابی راه حل ها، انتخاب راه حل، اجرا و ارزیابی. همچنین بیشترین و کمترین تأثیردراین الگو به ترتیب در متغیرهای تعیین و تشخیص مسئله و ارزیابی احصاء شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیم‌زاده، علی (1395). «تبیین برنامهریزی مؤثر در مدیریت پیشگیری از جرم»، فصلنامۀ دانش انتظامی ایلام، سال 5، شمارۀ 17، صص 39- 27.
الوانی، سیدمهدی (1387). تصمیم گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، تهران: سمت.
استوارت، بلک، ج. (1390). الفبای کاربردی مدیریت تییر، چگونه با شناخت و غلبه بر موانع فکری کارکنان، تغییرات استراتژیک ضروری را در سازمان‌ها و شرکت‌ها ایجاد کنیم؟ ‌ترجمۀ مرضیه کیقبادی، تهران: آینده ‌پژوه.
هس‌کارن، ام. و اس. میلرلیندا (1382). پلیس در اجتماع: راهبردهایی برای قرن 21، ترجمۀ محمدرضا کله، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
باقریان، محمد (1380). تصمیم گیری حکیمانه رویکردی جدید به الگوسازی در مدیریت، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
بختیاری، لطفعلی (1394). شایسته‌سالاری و شایستگی مدیریتی، تهران: مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی ناجا.
بغدادی، مصطفی (1393). تأثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عمکرد سازمان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه شهیدبهشتی.
بیات، بهرام، جعفر شرافتی‌پور و نرگس عبدی (1387). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور، معاونت اجتماعی ناجا.
ترویانوویچ، رابرت و باکوروکس، بانی (1383). پلیس جامعه محور، تهران: ترجمه و انتشار مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی ناجا.
ترنینکو، آلازوسمنو بوریس زلاتین (1389). نوآوری نظام یافته، ترجمۀ مصطفی جعفری، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
چرماک، توماس (1393). برنامه‌ریزی برپایه سناریو، ترجمۀ سعید خزایی، مریم وکیل‌زاده و علی راه‌نشین، اصفهان: علم‌آفرین.
حمیدی‌زاده، محمدرضا (1387). تصمیم گیری نوین، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
حسینی، سیدعبدالرضا (1385). طراحی و تبیین الگوی مناسب تصمیم گیری مدیران عالی دانشگاه‌های دولتی، رساله دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
ذوالفقاری، حسین و همکاران (1395). طراحی و تدوین الگوی مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
دیوید، فردار (1390). مدیریت راهبردی، ترجمۀ محمد اعرابی و علی پارساییان، تهران: فرهنگ اسلامی.
رازینی، روح‌الله و مهدی عزیزی (1393). «طراحی الگوی تصمیمگیری با رویکرد اسلامی»، فصلنامۀ مدیریت اسلامی، شمارۀ 4.
رضاییان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت.
شعبانی، اصغر (1385). سیستم‌های اطلاعات مدیریت، تهران: ترمه.
صحرایی، اکبر و محمد حسین‌فرجی (1393). «نقش MIS در بهبود تصمیم گیری مدیران»، فصلنامۀ دانش‌ انتظامی ‌البرز، شمارۀ 5، دورۀ 2.
عباس‌زادگان، سیدمحمد (1387). تصمیم گیری در مدیریت اجرایی، تهران: انتشار.
عباچی، مریم (1387). مبانی و مقدمات تدوین برنامۀ ملی پیشگیری از جرم در ایران، تهران: پلیس پیشگیری ناجا.
عبدی، توحید (1383). تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس، فصلنامۀ دانش انتظامی، شمارۀ 4.
قهرمانی، علی‌اکبر (1391). مدیریت پلیس جامعه محور (از نظریه تا عمل)، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
گرجی، محمدباقر (1388). مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمۀ ایران و ارائه یک الگوی مطلوب، مجلۀ دانشور، شمارۀ 35، صص 118- 101.
محمدنسل، غلامرضا (1388). کلیات پیشگیری از جرم، تهران: میزان.
ملکی، عباس (1394). آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدل‌های تصمیم گیری، تهران: دانشگاه تهران.
میرزایی‌مطلق، عبادالله (1381). نقش پلیس در افزایش و کاهش جرم، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، نراق: دانشگاه آزاد اسلامی.
میس، ادوین و اورتمایر، پی. جی. (1385). رهبری، اصول اخلاقی و امورپلیسی، ترجمۀ حسین شاکری، تهران: سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا.
نالان‌احمدآباد، سمیه (1393). تصمیم گیری چند معیاره با روش چاکت، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، تبریز: دانشگاه تبریز.
نوروزی، بهرام، محمد بارانی و سیدمحمدحسین سرکشکیان (1392)، پیشگیری از جرم (از نظریه تا عمل با تأکید بر نقش پلیس)، معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
وین بنت و ام. هس. کارن (1383). «تصمیم گیری و حل مسئله»، ترجمۀ مجید رضایی‌راد، اکبر استرسکی و تورج ریحانی، فصلنامه دانش انتظامی، سال 7، شماره 2، صص 160- 140.
Chermack, Thomas J. (2009). Improving decision-making with scenario planning. journal-article Futures, Elsevier BV, pp 295-309.
Edwards, Taylur, John Ward, & Andy Bytheway (1999). The Essence of Information Systems; New York: Prentice-Hall.
Roethele, Chelsie Martin (2013). Police Innovation: Enhancing Research and Analysis Capacity through Smart Policing, Thesis. UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA.
Simeone, Jr. flikes. Chermack, Thomas J. (2013). THE INTEGRATION OF VIRTUAL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS INTO LOCAL LAW ENFORCEMENT TO ACHIEVE ENHANCED INTELLIGENCE-LED POLICING. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL.
Edwards, Taylur, John Ward & Andy Bytheway (1999). The Essence of Information Systems; New York: Prentice-Hall.
Davis, Gordon B. & Margrethe H. Olson (1989). Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure and Development, New York: McGraw-Hill, Pp. 6- 35.
Lowler, Edward E. & Rhode, John Grant (1998). Information and Control in Organizations; California: Goodyear Publishing co, Pp. 139-152.