نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

2 دکتری امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

باوجود آنکه کشورهای منطقه موانع زیادی سر راه جمهوری اسلامی ایران قرار داده و در روند جنگ نقش مهم و موثری ایفا کردند، مع‎الوصف هنوز این نقش به طور کامل و درخور رزمندگان شجاع ایران مورد کنکاش و مداقه قرار نگرفته و نقش و چهره واقعی این کشورها برای ملت‎های منطقه حتی مردم و مسئولین ایران نمایانده نشده است. در این تحقیق اتکا به اسناد زیاد بوده و محقق ابتدا با استفاده از اسناد منتشر شده معتبر داخلی و خارجی به توصیف روابط‌ دیپلماتیک‌ کشورهای منطقه خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران و رژیم بعث عراق پرداخته و سپس با مراجعه به خبرگان برای تحقق اهداف تحقیق و اعتباریابی یافته‎های کتابخانه‎ای خود اقدام نموده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که کشورهای حامی عراق در شروع جنگ، کمک‎های تدارکاتی و اطلاعاتی زیادی انجام نداده و این کمک‎ها فقط در حد قرارداد‎هایی بود که از قبل با عراق داشتند؛ اما از زمانی که ایران وارد فضای جغرافیایی عراق ‎شد، کمک‎های خود را افزایش دادند؛ لیکن نه به اندازه‎ای که عراق پیروز شود. در انتهای جنگ که عراق دوباره بخش‎هایی از ایران را اشغال کرد هم، شاید فشار آنها بود که صدام در ایران نماند و به مرزهای بین‎المللی بازگشت. درواقع حتی کشورهای حامی صدام هم نمی‎خواستند که جنگ پیروز نظامی داشته باشد. به همین دلیل بعد از جنگ که پتانسیل نظامی صدام خیلی زیاد شده بود با حمله به او به بهانه اشغال کویت، این پتانسیل را از او گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

احمدی، حمید (1379). «نظام بین‌المللی معاصر و فراز و نشیب‌های روابط ایران و مصر»، فصلنامه مطالعات آفریقا، سال پنجم، شماره دوم.
بولتن دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ش 27
هیرو، دلیپ (1386).  ایران در حکومت روحانیون، ترجمه محمدجواد یعقوبی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، تهران: انتشارات باز.
Ottaway Darid B. Gulf Arabs Place Reins on lraq While Filling War Chest, Washington post, December 21, 1987
Ramazani, R. K. "Revolutionary Iran: Challenge and Response" in the Middle East USA: John Hopkins University Press 1986
Mannock, Robin, The GuIf War: When Money Is No Object, An- Nahar Arab Report and Memo 11 January 16, 1987
Tripoli Radio, 9 October 1980
http://old. nasimonline. ir/Service/Index/139/%
http://defamoghadas-1. blogfa. com/post/4۱۳۹۱-امیرحسین ایوبی-
https://fararu. com/fa/news/412347/% 9%82
http://wikiwar. blogfa. com/post/91- محمد نصر- برگرفته از درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
http://wikiwar. blogfa. com/post/91-نصر
www.dsrc.ir/View/article.aspx?id= کشیشیان، جوزف ای، شورای همکاری خلیج فارس و جنگ ایران و عراق؛
www. negineiran. ir/article. html موسوی، ۱۳۸۹،
www. negineiran. ir/article. html فرج زاده، ۱۳۸۹-