نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شهادت و مرگ پایـان حیات انـسان نیست، انتقال از حیاتی به‌ حیات‌ دیگر و ورود به عـالم‌ جـدیدی‌ است که عالی‌تر و گسترده‌تر از عالم مادی به نام عالم برزخ‌ می باشد؛ حیات برزخی‌ یا‌ جهان پس از مرگ و مراحل مختلف آن از مـهمترین آمـوزه‌های دینی است. عدم اطلاعات یکسان از کیفیت حیات برزخى، منشأ اختلاف بین اندیشمندان اسلام شده است. آنچه واضح است این است که بدون راهنمایی وحی مسائل آن برای انسان غیرقابل دسترسی است و بهترین منبع برای شناسایی و کـشف ابعـاد و زوایـای آن قرآن و روایات است.
این پژوهش از نوع کاربردی، و با بهره‌گیری از فرایند تحقیق کتابخانه‌ای از منابع اسلامی داده‌ها را گردآوری و با روش کیفی توصیفی – تحلیلی به تجزیه و تحلیل پرداخته است.
هدف این پژوهش « تبیین حیات شهداء در عالم برزخ در آیات و روایات » است. اینکه مراد از حیات در عالم برزخ چیست؟ حیات شهداء در این عالم چگونه است؟ آیا منظور از حیات برزخى شهداء، ارواح در عالم پس از مرگ است ویا حیات جسمانى و مادى؟ آنچه قطعیت دارد این است که مراد زنده بودن جسمی شهداء نیست، جسم آنها مانند جسم دیگران متلاشی و از بین می‌رود. با بررسی آیات و روایات این نتیجه به دست آمد که منظور از حیات شهید، حیات برزخى است که ارواح در عالم برزخ نزد خدا زنده‌اند و روحشان از نعمت هایی که خداوند روزی آنان کرده بهره مند می‌شوند، و آرامش و سروری به آنان دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها