نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

چکیده

بررسی نقش انگیزه بر مشارکت و حماسه آفرینی مردم در دفاع مقدس و تحقق اهداف جنگ
چکیده: نظر به پیچیدگی صحنه نبرد و فراوانی متغیرها، اهداف متعالی نظام ‌اسلامی در دفاع‌ مقدس و فراوانی متغیرهای مؤثر بر رفتار رزمندگان (فرمانده و تک‌ور) در فرایند نبرد، در راستای سنجش تأثیر انگیزه در دفاع ‌مقدس از آموزهای دینی، رهنمودهای حضرت ‌امام(ره) و فرماندهی معظم کل‌ قوا(مدظله) و صاحب ‌نظران این حوزه پنج مؤلفه: رسالت الهی، تنبیه متجاوز، دفاع همه‌جانبه، احقاق حق و دریافت امتیازات مادی احصاء و در پرسشنامه محقق ساخته بین جامعه تحقیق توزیع گردید. پس از جمع‌آوری تجزیه و تحلیل دادها نظر به ضریب همبستگی ۶۶۳/۰ و سطح معنی‌دار ۰۰۰/۰ فرضیه تحقیق تأیید گردید. نظربه تأثیر بالای شاخص‌های انگیزه بر مشارکت مردم در دفاع مقدس و تحقق اهداف جنگ، طیف کاملی از گزینه‎ های یک دفاع لایه‌بندی شده تحت عنوان پنج ظرفیت برای نظام ‌اسلامی شکل گرفت که در نتایج به آن اشاره شده ‌است.
کلیدواژه‌ها: دفاع ‌مقدس، جنگ‌ آینده، مبانی ‌ارزشی، انگیزه.

کلیدواژه‌ها