نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی درس آشنایی با دفاع مقدس در دوره کارشناسی دانشگاه‌های استان تهران بوده است. این مطالعه از نوع کاربردی، از نظر داده‌ها کمی و کیفی است، و از نظر نحوه اجرا، به روش تحقیق پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه‌های استان تهران می‌باشند که در ترم پاییز سال تحصیلی ۹۱-۹۰ مشغول به تحصیل بوده و درس آشنایی با دفاع مقدس برای آن‌ها تدریس شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه‌های آزاد و دولتی، درس آشنایی با دفاع مقدس دارای اثربخشی است. معیار اثربخشی در این تحقیق، با رویکرد تحقق هدف موردمطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها