نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)

2 دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این مقاله باهدف ارتقای سطوح مدیریت با به‌کارگیری کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در فعالیت‌های اثربخش در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب برای به‌کارگیری آن‌ها تهیه شده است. نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق نشان داد که 5/94 درصد پرسش‌شوندگان درباره فرضیه اول و 5/92 درصد پرسش‌شوندگان درباره فرضیه دوم اعتقاد داشتند که اثرگذاری شاخص‌های فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی اثربخش کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح باعث تحول و ارتقای قابل‌ملاحظه در سطوح مدیریت در حد زیاد و خیلی زیاد خواهد شد. به‌طورکلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که به‌کارگیری کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در فعالیت‌های اثربخش نظامی یا غیرنظامی کشور مبتنی بر یک الگوی علمی‌پژوهشی، باعث تحول و ارتقای قابل‌ملاحظه سطوح مدیریت در جمهوری اسلامی ایران و حفظ شأن و منزلت این افراد در دوران بازنشستگی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها