نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

یکی از راهبردهای مهم عراق که در سرنوشت جنگ نیز مؤثر بود، کاربرد تسلیحات شیمیایی بود. این راهبرد به‌ویژه پس از آزادسازی خرمشهر و ورود ایران به خاک عراق به طور گسترده به کار گرفته شد. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستند که راهبرد حملات شیمیایی چه تأثیری بر روند جنگ تحمیلی گذاشت؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پس از فتح خرمشهر با تغییر موازنه قوا به نفع ایران، عراق برای جلوگیری از گسترش دامنه شکست ارتش خود، اقدام به بمب باران شیمیایی مناطق عملیاتی و برخی مناطق مسکونی ایران کرد. کاربرد این سلاح‌ها، آسیب‌هایی جدی چون کاهش توان نیروها در هنگام عملیات، لطمات روحی و روانی در سطح جامعه، کاهش سرعت پیشروی نیروها و... را در پی داشت. ضمن اینکه نیروهای عراقی نیز به دلیل عدم رویارویی مستقیم با نیروهای ایران، از آثار حملات شیمیایی دچار تلفات نمی‌شدند. براین‌اساس، صحنه‌های عملیات تحت‌تأثیر راهبرد تسلیحات شیمیایی عراق قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها