نویسنده

دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، عضو گروه دیپلماسی دفاعی دانشگاه مالک‌اشتر

چکیده

در مورد ماهیت حقوقی تنبیه متجاوز، «دفاع ممتد یا تمدید شده» یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در نظم حقوقی بین‌المللی است. در جنگ تحمیلی نیز «تنبیه متجاوز»، یکی از رویه‌های مهم در تنویر و استناد به دفاع ممتد در نظم حقوقی بین‌المللی به شمار می‌رود. در پرتو این مفهوم، ادامه دفاع واکنشی تا پیروزی کامل و نابودی توان نظامی قدرت متجاوز به‌عنوان حقی مسلم در حقوق بین‌الملل عرفی برای دولت قربانی تجاوز محسوب می‌گردد که عملکردهای بعدی نیز از آن الهام خواهد گرفت. دراین‌خصوص، دفاع مقدس به‌عنوان رویه ساز در نظم حقوقی بین‌المللی عمل نموده است. در این مقاله، به توصیف و تحلیل ماهیت تنبیه متجاوز در پرتو مفهومی که نویسنده آن را «دفاع ممتد» نامیده، پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها