نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

جنگ عراق علیه ایران به مثابه پدیده‌ای اجتماعی که آثار و پیامدهای آن جوامع ایران و عراق را به طور مستقیم و برخی جوامع دیگر را به طور غیرمستقیم در بر می‌گرفت یکی از مهم‌ترین تحولات اواخر قرن بیستم بود. از این رو، شناخت این تأثیرات از مسائلی است که هنوز نیاز به پژوهش دارد. این پژوهش با عنوان تبیین اثرات جنگ ایران و عراق بر هویت قومی در میان اعراب استان خوزستان با استفاده از رویکرد کمی و روش پیمایشی صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد اقوام عرب خوزستان همچون گذشته طی جنگ ایران و عراق در کنار سایر هم‌میهنان خود به دفاع از تمامیت ارضی ایران پرداختند و به رغم تصور رژیم عراق وفاداری آن‌ها به ایران هرگز مورد انکار قرار نگرفت. جنگ تحمیلی هر چند باعث افزایش آگاهی اعراب ایرانی نسبت به هویت قومی خود گردید ولی بین هویت قومی اعراب ایرانی نسبت به هویت ملی‌شان همبستگی ایجاد نمود و نیروهای مرکزگرا را در میان آن‌ها تقویت نمود. همچنین نتایج نشان می‌دهد که سطوح مختلف هویت قومی در بین اعراب (اجتماعی، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی) رابطه معناداری دارند. به عبارت دیگر هویت قومی در مقابل هویت ملی قرار نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها