نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ی

2 ش

چکیده

در مقاله حاضر ابتدا برخی از اصطلاحات رایج در دانش برنامه‌ریزی درسی مانند تعریف برنامه درسی، فرایند برنامه‌ریزی درسی، عناصر برنامه درسی و برنامه درسی آموزش آمادگی دفاعی تشریح می‌شود، سپس ضمن مقایسه وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی دفاع‌مقدس، طرحی برای آموزش آمادگی دفاعی برای دوره‌های تحصیلی در ذیل سه‌ایده کلیدی پیشنهاد و در پایان روش‌های تولید و ارائه محتوا و نحوه سازماندهی محتوای برنامه درسی دفاع‌مقدس در قالب دروس مجزا و سایر دروس به شیوه تلفیقی مورد بحث قرار می‌گیرد و پیشنهاداتی برای اصلاح برنامه درسی دفاع‌مقدس ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها