نویسنده

دکتری مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه

چکیده

هدف اصلی از تحریر این مقاله بررسی ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی مفهوم مدیریت جهادی و تفکر بسیجی و طراحی الگوی مفهومی توسعه آن در آموزش و پرورش با تعیین یک زنجیره از موازین و مقیاس‌های علمی و عملی است. مدیریت جهادی به لحاظ علمی مفهوم جدیدی است، اما سابقه دیرینه در فرهنگ ما دارد و باید به صورت دائمی به آن توجه شود. مدیریت جهادی به عنوان مدلی مبتنی بر ارزش‌های‌ ایران - اسلامی است که دارای فصل مشترک با سایر الگوهای مدیریتی است. در این مقاله ضمن بهره‌گیری از رهنمودهای امام و رهبری، الگو و شاخص‌های مدیریت جهادی به عنوان پارادایم جدید مدیریت بر مبنای اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و کارآمدی آن در پرتو توسعه آموزش و پرورش بیان می‌شود. با توجه به نقش‌آفرینی و کارآمدی بسیج در عرصه مدیریت جهادی در آموزش و پرورش و خدمت به مردم، تفکر بسیجی قابلیت تبدیل‌شدن به یک الگوی کامل مدیریتی را دارد، زیرا مدیریت جهادی، مدیریتی مبتنی بر معنویست اسلامی و ارزش‌های انسانی است و ریشه اصلی آن در دو اصل توحید و ولایت و در جلوه اخلاص و ‌ایثار است. در یک کلام مدیریت جهادی و تفکر بسیجی و اسلامی، خدمت بی منت و بدون ادعا و آمیخته با خلاقیت و نوآوری است. در این نوشتار، ضمن اشاره به تعلیم و‌تربیت اسلامی مبتنی بر قرآن و سنت و عترت حرکتی سازنده و راه‌گشا در جهت انتقال نسل نو به یک آرمان جدید است که با عنایت به تجارب نگارنده در جایگاه‌های مختلف علمی، پرورشی و آموزشی امید است که زمینه با تحولی تازه در امر آموزش و پرورش واقع شود.

کلیدواژه‌ها