نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، مهم‌ترین حادثه قرن و دفاع مقدس به‌عنوان مهم‌ترین رویداد بعد از پیروزی انقلاب در رتبه‌بندی حوادث حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ پرفرازونشیب عصر حاضر است. باتوجه‌به اهمیت این موضوع در تحقیق به نقش آموزش و تربیت معلمان در عرصه علوم و معارف دفاع مقدس پرداخته شده است. پژوهش جاری از نظر هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی، و روش تحقیق آن توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان ارشد آموزش‌وپرورش در استان گیلان هستند. روش نمونه‌گیری در این تحقیق از نوع نمونه‌گیری قضاوتی است و تعداد نمونه‌های موردمطالعه برابر با 6۸ نفر هستند. روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است. در این مقاله برای اندازه‌گیری روایی از روایی محتوا و همچنین برای اندازه‌گیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آن برای تمامی متغیرهای مدل‌بالاتر از 7/0 به‌دست‌آمده است. تمامی تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق نرم‌افزارهای اس پی اس اس انجام شده است. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که آموزش معلمین بر انتقال اطلاعات، نگرش دقیق، آگاهی مناسب و تخصص آن‌ها نسبت به علوم و معارف دفاع مقدس تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها