نویسندگان

1 دکتری جغرافیای طبیعی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده

در سال‌های اخیر، با اینکه جریآن‌هایی به نام هنر دفاع مقدس در شاخه‌های مختلف فرهنگی و هنری به وجود آمده، اما هنر دفاع مقدس هنوز هم با مشکلات متعددی روبه‌روست. در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی به‌ویژه در سال‌های اخیر نگاره‌های دفاع مقدس اعم از تصاویر شهدا یا نمادهای دفاع مقدس وسیله‌ای هستند در قالب عناصر و مبلمان شهری برای ثبت و انتقال رشادت رزمندگان به نسلی که از نزدیک جنگ را ندیده و نسل‌های بعدی که نمی‌دانند هشت سال مقدس دفاع چگونه گذشته است. ارائه تصویری درست از نسلی که انقلاب کرد و خونش را پای انقلاب گذاشت، مهم‌ترین رسالت هنر انقلابی است. در این مقاله به مطالعه تأثیر نگاره‌های دفاع مقدس در زیباسازی فضا و مبلمان شهری و بهداشت روانی جامعه پرداخته و برای این منظور، تأثیر نگاره‌های دفاع مقدس در هویت‌بخشی، ایجاد حس مکان و احساس تعلق خاطر شهروندان، تأثیر در مناسبات اجتماعی افراد جامعه، زیباسازی محیط و فضای شهر در جهت آرامش بیشتر شهروندان موردمطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها