نویسنده

دانشجوی دکترای علوم سیاسی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی.

چکیده

عمل به تکلیف صرف‌نظر از سود و زیان مادی آن اصل بنیادین اندیشه متعالی امام خمینی (رحمت‌الله علیه) را تشکیل می‌داد. امام تربیت‌یافته مکتب عاشورا بود. بر همین اساس، دفاع و جهاد در اندیشه امام یک تکلیف الهی است. دفاع از کشور اسلامی تکلیف الهی است که هیچ امری بالاتر از آن نیست و بر تک‌تک افراد جامعه از خرد و کلان و زن و مرد واجب است. در این نوشتار، نویسنده سعی کرده است ابتدا با بررسی سخنان و آثار امام خمینی (رحمت‌الله علیه) فهم و برداشت خود را از اندیشه ایشان تبیین نماید. سپس در چارچوب اندیشه الهی امام (رحمت‌الله علیه) جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (دفاع مقدس) بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها