نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، سرگروه آمادگی دفاعی، ناحیه یک رشت.

چکیده

دانش‌آموزان به‌عنوان قشر عظیمی از افراد جوامع؛ سرمایه‌های فرهنگی و ملی یک کشور محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر، چگونگی تقویت و کیفیت افزایی هویت ملی دانش‌آموزان را در دایره تبیین و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، بررسی می‌کند. این مجموعه به روش توصیفی و بررسی و تحلیل آثار و اندیشه‌ها؛ ابتدا به ویژگی‌ها و مؤلفه‌های حیات طیبه در طول مدت دفاع مقدس به‌عنوان مرکز تحول بنیادی در فکر و عمل، پرداخته است. در این مقاله، پس از ذکر معنای قاموسی دفاع مقدس، هویت و واژه ولایت، به حوزه معنای آن در یک ارتباط ولایی و الهی پرداخته می‌شود و منشأ تفاوت آن با جنگ تبیین می‌گردد. سپس به آثار توحید قلبی و عملی امام که وحدت توحیدی و تحول بنیادی جنگ را رقم می‌زند، پرداخته و دفاع مقدس را به‌عنوان خلق جدیدی از یک تفکر اعتقادی، بررسی می‌کند. در ادامه به اثبات می‌رساند، جنگ در حیطه فرماندهی ولایی امام خمینی و با عمل به آداب و دسترسی به آمال قرآنی تبدیل به دفاع مقدس شده است. تقویت و تحکیم هویت ملی دانش‌آموزان وابسته به ژرف‌اندیشی و ثبت و بسط فرهنگ دفاع مقدس بوده که بازیابی و بازسازی هویت ملی آنان را تضمین می‌کند.

کلیدواژه‌ها