نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در برنامه درسی مدارس متوسطه ایران با تأکید بر کتب آمادگی دفاعی بود. طرح به کار گرفته شده در این تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. تحقیقات توصیفی، مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها، توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و تحلیلی است، یعنی محقق با وزن کردن و ارزش بخشیدن به قسمت‌های ذهنی محتوا که قابل‌اندازه‌گیری نیستند، سعی می‌کند به تفسیر آن‌ها نائل آید. در تحقیق حاضر کتب آمادگی دفاعی دوره متوسطه اول و دوم بر اساس شاخصه اصلی ایثار و شهادت و مؤلفه‌های آن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. روش تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (جدول، درصد و فراوانی) صورت‌گرفته است تا تصویر منظم و قابل قبولی به مخاطب ارائه کند. نتایج پژوهش نشان داد که در کتب آمادگی دفاعی دوره اول و دوم جمعاً ۱۸۲ بار بحث مهم و شیرین ایثار و شهادت موردبحث و بررسی قرار گرفته است و دراین‌بین مؤلفه‌های ایثار و استقامت، خدامحوری در مقابل خودمحوری، عدم تعلق به دنیا و احترام به دیگران که از مصادیق باارزش شهادت‌طلبی و ایثار هستند بیشترین فراوانی و مباحث علم و آگاهی و تعالی روح و روان کمترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها