نویسندگان

1 دکتری علوم دفاعی راهبردی، استادیار پژوهشگاه علوم‌ومعارف دفاع‌مقدس

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

3 محقق و پژوهشگر حوزه علمیه - کارشناس علوم سیاسی

4 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

انقلاب اسلامی از همان بدو شکل‌گیری به تشکیل تمدن نوین اسلامی توجه ویژه‌ای داشت و به همین جهت همواره در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی حرکت می‌کرد. حرکت در این مسیر مستلزم توجه به مؤلفه‌های متعددی بود که این مؤلفه‌ها در فواصل زمانی مختلف توسط حضرت امام خمینی(رحمت‌الله علیه) و مقام معظم رهبری، امام خامنه‌ای(مدظلهالعالی) موردتوجه قرار گرفته و در قالب شرایط زمانی و مکانی به آن‌ها اشاره‌شده است. یکی از این مؤلفه‌ها که از جایگاه ویژه‌ای در تحقق تمدن نوین اسلامی برخوردار است، مؤلفه اقتدار دفاعی است. اقتدار دفاعی و یا قدرت بازدارندگی یکی از مؤلفه‌هایی است که در شکل‌دهی تمدن نوین اسلامی نقشی تعیین‌کننده داشته و شدت و ضعف آن در شکل‌دهی به تمدن نوین اسلامی بسیار تأثیرگذار است. مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) به‌خوبی به اهمیت این مسئله واقف بوده و طول زمان مدیریتی خود به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی همواره به این مؤلفه توجه داشته‌اند. این مقاله با رویکردی پژوهشی در اندیشه ایشان، قصد دارد تا اهمیت و نقش اقتدار دفاعی را در تحقق تمدن نوین اسلامی مورد بررسی قرار دهد و از این منظر فتح بابی در جهت اهمیت‌دادن به این مؤلفه در مناسبات بین‌المللی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها