نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مدیریت و فرماندهی لازمه هر حرکت دسته جمعی است. از جمله فرماندهان و مدیران موفق، شهید احمد کاظمی است. این پژوهش کیفی به روش داده بنیاد متنی و تحلیل مضمون به تبیین الگوی فرماندهی و مدیریتی شهید احمد کاظمی می پردازد و در صدد بیان ارائه الگوی مناسب رهبری برای مدیران و فرماندهان است. با بررسی کتب، مصاحبه ها، سخنان شهید احمد کاظمی، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گردید و پدیده محوری مقاله در چند لایه شامل زمینه ها، ابعاد، موانع، راهکارها، پیامد و چشم انداز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از جمله زمینه های ایجاد شده عبارتند از عوامل مبنایی(دفاع از اسلام و معارف شیعه و به دست آوردن رضایت الهی)، عوامل میدانی(اطاعت از امام، پیروی از رهبری و پای بند بودن به اندیشه و تفکر امام و مسئولیت پذیر)، بعدفردی و رفتاری، بعد معنوی و ارزشی، بعد فرماندهی و مدیریتی، بعد نظامی و ازجمله عوامل موفق این سردار بزرگ دانستن تاکتیک و راهبردهای مختلف در میادین مختلف، روحیه سرسختانه و شجاع و مبارزانه و مبتکرانه و همراهی گفتار با عمل بود و به دنبال انسجام ملی و استقلال کشور و ارتقای سطح توانمندی کشور و رضایت حق و سربلند نگه داشتن پرچم دین بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات