نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

تکانه‌های محیطی، سبب افزایش روزافزون درک نیازهای مشتریان شده است. افراد با سلیقه‌ها، نیازها و تجارب مختلف و با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خود، اقدام به انتخاب می‌کنند. با ظهور فضای رقابتی، مفاهیمی همچون مشتری مداری و کسب رضایت مشتری، پایه و اساس کسب‌و‌کار شده، سازمانی که به این تحولات بی‌توجه باشد، از صحنه بازار حذف می‌شود. درک این نیاز در حوزه فرهنگ و دفاع مقدس که بخشی مهم از تاریخ جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، اهمیتی دوچندان می‌یابد. در واقع، به‌منظور جلب نظر مردم به مطالعه کتب دفاع مقدس، ضروری است که عوامل مؤثر بر این مهم مورد بررسی و مداقّه قرار گیرد. بر این اساس، این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر آمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس پرداخته است. از این رو، رویکرد آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق نیز خریداران کتاب در شهر تهران است که با بهره‌گیری از جدول مورگان 384 نفر، حجم نمونه انتخاب شدند. همچنین به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و آزمو ن‌های تحلیل تأییدی و تحلیل مسیر، مطمح‌نظر قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

1. اسماعیل‌پور، حسن (1383)؛مدیریتبازاریابیبین‌المللی؛ تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ چهارم.
2. الوداری، حسن (1384)؛بازاریابیومدیریتبازار؛ تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور، چاپ دوم.
3. سکاران، اوما (1383)؛ روشتحقیقدرمدیریت (ترجمه حمید شیرازی)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
4. رحیم‌نیا، فریبرز؛ علوی، سیدمسلم؛ نجفی سیاهرودی، مهدی‌(1383)؛ بررسیرابطهمیانعناصرآمیختهبازاریابیکتاب‌هایداستانیباخریدکتاب؛ فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
5. رنجبریان، حسین  (1383)؛ بازاریابیومدیریتبازار؛ تهران: انتشارات چاپ‌و‌نشر بازرگانی.
6. روستا، احمد؛ داور، ونوس؛ ابراهیمی، عبدالحمید (1383)؛مدیریتبازاریابی؛ تهران: انتشارات سمت.
7. کاتلر، فیلیپ (2005)؛بازاریابیبه‌روایتفیلیپکاتلر؛ (ترجمه امیرحسین شفقی‌زاده)، تهران: انتشارات بهینه فراگیر.
8. کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری (1999)؛اصولبازاریابی؛ (ترجمه علی پارساییان)، نشر ادبستان.
9. محب‌علی، داود (1381)؛ مدیریتبازار؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
10. هاوکینز، دل؛ بست، راجر؛ کنت، کانی (1385)؛ رفتارمصر‌ف‌کننده: تدویناستراتژیبازاریابی؛ (ترجمه دکتر احمد روستا و عطیه بطحایی)، تهران: نشر سارگل.
11. Bennett, A. R. (1997). The five Vs-a buyer’s perspective of the marketing mix. Marketing Intelligence & Planning, 15(3), 151-156.
12. McCarthy, E. J., & Perreault, W. D. (1994). Essentials of marketing: a global-managerial approach. McGraw-Hill/Irwin.
13. Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competition. New York, 300.
14. Sui Pheng, L., & Hui Ming, K. (1997). Formulating a strategic marketing mix for quantity surveyors. Marketing Intelligence & Planning, 15(6), 273-280.
15. Villarejo-Ramos, A. F., & Sanchez-Franco, M. J. (2005). The impact of marketing communication and price promotion on brand equity. Journal of Brand Management, 12(6), 431-444.
16. Woodruff Christopher o.D (2004). Pratice Strategics, nova southeastern, American optometic association.