بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس

نوع مقاله: ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

تکانه‌هایمحیطی،سببافزایشروزافزوندرکنیازهایمشتریانشدهاست. افرادبا سلیقه‌ها، نیازهاوتجاربمختلفوباتوجهبهظرفیت‌هاو محدودیت‌هایخود،اقدامبه انتخابمی‌کنند. باظهورفضایرقابتی،مفاهیمی همچونمشتریمداریوکسبرضایت مشتری،پایهو اساسکسب‌و‌کار شده،سازمانیکهبهاینتحولاتبی‌توجهباشد،ازصحنه بازارحذفمی‌شود. درکایننیازدرحوزهفرهنگودفاعمقدسکهبخشیمهمازتاریخ جمهوریاسلامیرا تشکیلمی‌دهد،اهمیتیدوچندانمی‌یابد. درواقع، به‌منظور جلبنظر مردمبهمطالعهکتب دفاعمقدس،ضروریاستکهعواملمؤثربر اینمهمموردبررسیو مداقّهقرارگیرد.براین اساس،اینتحقیقبهبررسی عواملمؤثربرآمیختهبازاریابیکتب دفاعمقدسپرداختهاست. از اینرو، رویکردآنتوصیفیوازنوعپیمایشی است. جامعه آماریتحقیقنیزخریداران کتاب درشهرتهراناستکهبابهره‌گیریازجدولمورگان384 نفر،حجم نمونهانتخابشدند. همچنینبه‌منظورتجزیه‌و‌تحلیلداده‌ها،روش‌هایآماری توصیفیواستنباطیوآزمون‌های تحلیلتأییدیوتحلیلمسیر،مطمح‌نظر قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها