نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، رشته روابط بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هر تمدن و جامعه‌ای برای تحقق اهداف خود نیازمند امنیت و ایمنی از تهدیدات است. یکی از مجاری عینیت بخشی به تاکید اسلام بر اصالت صلح و امنیت، بکارگیری دیپلماسی در روابط با همسایگان و دیگر کشورها می‌باشد. امروزه در عصر جهانی شدن یکی از شیوه‌های مهم در تحقق امنیت و آرامش نظام بین الملل، استفاده از روش دیپلماسی دفاعی است. تحقیق حاضر باهدف تبیین نقش دیپلماسی دفاعی درتحقق امنیت تمدن اسلامی در عصر جهانی شدن، به این پرسش اصلی پاسخ میدهد که دیپلماسی دفاعی چگونه می‌تواند برای ‌تحقق امنیت تمدن اسلامی در عصر جهانی شدن نقش ایفا کند؟ درپاسخگویی به این پرسش از ابزار مصاحبه با صاحبنظران و خبرگان و پرسشنامه‌ و مطالعات کتابخانه‌ای ‌و‌اسنادی استفاده شده است. نوع این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای-‌کاربردی و از نظر روش، توصیفی-‌تحلیلی است. نتایج و یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که دیپلماسی دفاعی بواسطه ابزارهایی از جمله؛ بسط مذاکره در پرتو جهانی شدن، تبادل فناوری تجهیزات دفاعی، پیشگیری از منازعه، بازدارندگی، حفظ صلح و توافق‌های دفاعی چند جانبه در تحقق امنیت تمدن اسلامی در عصر جهانی شدن، ایفای نقش می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات