نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 عضو باشگاه باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش‌آموخته دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی میزان رضایت بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و عوامل مؤثر بر این رضایت‌مندی صورت گرفت. پژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام آن به روش پیمایشی و توسط پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه به طریق صوری، توسط 5 نفر از اساتید و متخصصین حوزه دفاع مقدس به تأیید رسید. جامعه آماری تحقیق کلیه افراد مراجعه‌کننده به نمایشگاه کتاب دفاع مقدس بوده است. بر اساس تجربیات سال‌های قبل به‌طور متوسط سالیانه حدود 1900 نفر از نمایشگاه بازدید کرده‌اند؛ بر همین مبنا با مراجعه به جدول نمونه‌گیری مورگان، حجم نمونه 320 به دست آمد که برای پوشش دهی داده‌های مفقوده تعداد 30 نفر به حجم نمونه اضافه گردید و درنهایت تعداد 350 پرسشنامه با روش نمونه‌گیری تصادفی توزیع و جمع‌آوری شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: با افزایش تحصیلات میزان رضایت از کیفیت کتب منتشرشده کاهش می‌یابد و همچنین بین رضایت از کیفیت کتاب و میزان مطالعه کتب منتشرشده همبستگی مستقیم وجود دارد. میان شغل و میزان مطالعه رابطه‌ای وجود ندارد، ولی نوع شغل بازدیدکنندگان با میزان خرید کتاب همبستگی و رابطه وجود دارد. میان سن و تحصیلات در میزان مطالعه کتاب دفاع مقدس رابطه‌ای وجود نداشته و میزان رضایت از نمایشگاه در میان مردان و زنان تفاوت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
- ایرانی، داریوش (1381). بررسی اثربخشی مشارکت در نمایشگاه‌ها از دیدگاه شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و تولیدی در فرآیند آمیخته بازاریابی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
- بلوریان تهرانی، محمد (1376). بازاریابی و مدیریت بازار، چاپ اول، تهران: نشر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- حسینی، محسن و همکاران (1389). بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتری، تهران: بررسی‌های بازرگانی.
- رضایی، مسعود (1383). مدل‌های شاخص رضایتمندی مشتری، تهران: کنفرانس زنجیره تأمین.
- روستا، احمد؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ ونوس، داور (1387). مدیریت بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.
- صالحی، سیدجواد؛ ضرامی، برزین؛ پورقاسم، فاطمه (1394). «بررسی میزان رضایتمندی بازدید‏کنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏‌المللی قرآن»، فصلنامه اسلام‌پژوهشی، دوره 16، شماره 29.
- کات لر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری (1381). اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، تهران: نشر آتروپات.
- کات لر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری (1379). اصول بازاریابی، ترجمه علی پارسائیان، تهران: انتشارات جهان نو.
- محمدی، اسماعیل (1382). مشتری مداری، تکریم ارباب‌رجوع. تهران: نشر پارسا.
ب) منابع انگلیسی
- Arasli, H. Mehtap-Smadi, A. Katircioglu, A.T. (2005). Customer Service Quality in the Greek Cypriot Banking Industry, Managing Service Quality 15: 41-56.
 
- Hill, N. (2000). Customer satisfaction measurement: how not to do, how to do it and why it should be done.
- Othman & Owen (2001). “Adopting and Measuring Customer Service Quality (SQ) in Islamic Banks: A Case Study in Kuwait Finance House”, International Journal of Islamic Financial Services Vol. 3(1).