نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مهندسی زلزله،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،تهران، ایران

2 عضو گروه تخصصی علوم نظامی و مهندسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.

چکیده

با آغاز جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران، نیروها و تجهیزات زیربنایی کشور مورد‌حمله قرار گرفت. این مسئله باعث شد تا به پدافند غیرعامل توجه شود. این پدافند با احداث سنگرهای کوچک در کشور آغاز شد و به پناهگاه‌های عمومی گسترش یافت. در دوران دفاع مقدس، سازمان‌هایی همانند ارتش، واحد مهندسی سپاه و دفتر سازه‌های امن وزارت مسکن و شهرسازی پناهگاه‌های متعددی احداث کردند. مطالعۀ پناهگاه‌های دوران دفاع مقدس در این پژوهش، دارای سه هدف کلیدی است. نخست، گنجینه‌های موجود به نسل‌های آتی منتقل می‌شوند. دوم، می‌توان از نقاط قوت آن‌ها در ساخت استحکامات استفاده نمود. سوم، می‌توان با رفع نقاط ضعف، به توانمندی‌های نیروهای تدارکاتی و تجهیزاتی در صحنۀ عملیات و مناطق پشتیبانی افزود. نگاه غالب در این پژوهش کاربردی، براساس اصول مهندسی و ریاضی است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد، پناهگاه موردنظر باتوجه‌‌به امکانات زمان احداث دارای کیفیت مطلوبی بوده و می‌توان از آن به‌عنوان پناهگاه موقت در تهدیدهای احتمالی بهره گرفت. همچنین، می‌توان آن را به امکانات نوینی همانند درب ضدانفجار، سیستم برق محافظت شده، پنل‌های خورشیدی و مصالح مقاوم در برابر آتش مجهز کرد. 

کلیدواژه‌ها

کتابنامه

منابع فارسی
امانی، سعید (1383). عایق‌های حرارتی، تهران: سازمان بهره‌وری انرژی ایران.
بی‌نام (1395). مبحث بیست و یکم مقرارت ملی ساختمان، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی.
حسینی، سید بهشید (1389). معیارهای پدافند غیرعامل در ساختمان‌های جمعی، تهران: نشر عابد.
دفتر مقررات ملی ساختمان (1391). مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، تهران: نشر توسعۀ ایران.
مختاری، پژمان (1394). الزامات طراحی معماری پناهگاه های عمومی با رویکرد پدافند غیرعامل، نشریۀ پدافند غیرعامل، دورۀ 6، شمارۀ 3، 14-1.
نخعی، جلال (1394). فضای امن عمومی، چاپ دوم، تهران: انتشارات عمارت پارس.
نیری، آرش (1392). طراحی سازه امن (اصول و مفاهیم پایه)، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
هاشمی فشارکی، سیدجواد و شکیبامنش، امیر (1390). طراحی شهری از منظر دفاع غیرعامل، تهران: بوستان حمید.
منابع انگلیسی
Yurcik, W. (2000). Information Warfare Survivability: A Good Offense, 5th Annual Ethics & Technology Conference, Chicago: Illinions State University.