نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

یکی از مهم‌ترین تدابیر دفاعی و امنیتی در جنگ تحمیلی، تصمیم‌گیری راهبردی بود که تأثیر بسیاری بر انقلاب اسلامی داشت. پژوهش حاضر باهدف بررسی تصمیمات راهبردی فرماندهان عالی دورۀ جنگ تحمیلی، سعی دارد تا دوران فرماندهی هاشمی‌رفسنجانی را در جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران موردارزیابی قرار دهد. در پژوهش حاضر، به این پرسش پاسخ داده می‌شود که چرا هاشمی‌رفسنجانی در دو مقطع از سال‌های 1362 و 1367 هجری‌شمسی به فرماندهی جنگ منصوب شد؟ فرضیۀ پژوهش برحل‌اختلاف موجود میان سپاه و ارتش برای ادامۀ جنگ و خاتمه‌دادن به جنگ از مسیر دیپلماسی، تأکید دارد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و شیوۀ جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت میدانی و اسنادی است.

کلیدواژه‌ها

کتابنامه
منابع فارسی
امام خمینیرحمت‌الله‌علیه، روح‌الله (1378). صحیفۀ امامرحمت‌الله‌علیه، تهران: انتشارات عروج.
احمدی، حمید (1383). درس‌تجربه (خاطرات ابوالحسن بنی‌صدر)، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
اردستانی، حسین (1379). تجزیه‌وتحلیل جنگ ایران و عراق، تهران: مرکز اسناد تحقیقات دفاع مقدس.
بشیری، عباس (1393).  انقلاب در بحران 4 (کارنامه و خاطرات سال‌های 1359 تا 1367 اکبر هاشمی‌رفسنجانی)، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب.
درودیان، محمد (1391). سیری در جنگ ایران و عراق، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
درودیان، محمد (1394). تجزیه‌وتحلیل جنگ ایران و عراق؛ درآمدی بر یک نظریه، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
رضایی میرقائد، محسن (1390). جنگ به روایت فرمانده، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
علایی، حسین (1395). تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق، تهران: انتشارات مرزوبوم.
منابع انگلیسی
Razoux, P. (2015). The Iran- Iraq War, Trans, N. Elliott, USA: Harvard University Press.
اسناد
اسناد اطلاعاتی دفاع مقدس، سند شماره 0146، کد s-1985، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد اطلاعاتی دفاع مقدس، سند شماره 033746، کد s-1985، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد اطلاعاتی دفاع مقدس، سند شماره 056651، کد s-1985، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد اطلاعاتی دفاع مقدس، سند شماره 283088، کد s-1985، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد اطلاعاتی دفاع مقدس، سند شماره 34080، کد s-1985، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد اطلاعاتی دفاع مقدس، سند شماره 34476، کد s-1985، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد اطلاعاتی دفاع مقدس، سند شماره 34733، کد s-1985، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد اطلاعاتی دفاع مقدس، سند شماره 40196، کد s-1985، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد اطلاعاتی دفاع مقدس، سند شماره 40296، کد s-1985، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد اطلاعاتی دفاع مقدس، سند شماره 40657، کد s-1985، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد اطلاعاتی دفاع مقدس، سند شماره 49020، کد s-1985، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد وزارت امور خارجه، سند شماره 18534، کد s-1986، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد وزارت امور خارجه: سند شماره 2348، کد s1986، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اسناد وزارت امور خارجه، سند شماره 3865، کد s-1986، آرشیو موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
مصاحبه
انصاری، مجید، 23/08/1390، تهران.
بختیاری، مسعود، 16/02/1394، تهران: موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
توسلی، محمد، 29/06/1390، تهران.
زهدی، یعقوب، 25/08/1396، تهران: موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
غلام‌پور، احمد، 24/12/1396، تهران: موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
قربانی، مرتضی، 23/10/92، تهران: موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
الله کرم، حسین، 09/09/1393، تهران: موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
مراد پیری، هادی، 16/02/1394، تهران: موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
معین وزیری، نصرت‌الله، 24/12/1396، تهران: موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
مفید، عبدالحسین، 16/02/1394، تهران: موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
موسوی قویدل، سید علی‌اکبر، 03/03/94، تهران: موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
نبوی، بهزاد، 6/9/1396، تهران: جماران.
نشریات
روزنامه کیهان (سال‌های 1359-1358).
روزنامه جمهوری اسلامی (سال‌های 1359-1358).