نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

چکیده: کاربرد مدل­های دینی، به‌خصوص نهج‌البلاغه برای ارتقای سازمان‌های نظامی کشور بسیار مفید است. در این پژوهش سعی شد با بررسی کتابخانه‌ای نهج‌البلاغه، به مدلی دست یافت. به‌همین‌دلیل، ابتدا نظام مدیریت منابع انسانی و زیرسیستم‌های مبتنی‌بر شایستگی بررسی شد. سپس کلام امیرالمومنینعلیه‌السلام، به‌صورت کاربردی در جنبه‌های مدیریت منابع انسانی و نظام شایستگی مدیران سازمان‌های نظامی بررسی شد. با‌توجه‌به بررسی ادبیات و تعریف پنج زیرسیستم اصلی در حوزۀ منابع انسانی، شایستگی مدیران و فرماندهان دفاع مقدس را می‌توان در این پنج شاخه دید. از سوی دیگر، براساس غور در نهج‌البلاغه، 22 شایستگی برای فرماندهان وجود دارد. سپس، در قالب یک مدل ماتریسی، شایستگی‌های فرماندهان در پنج زیرسیستم منابع انسانی معرفی شده است. براساس تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری، نظرات پانزده نفر از خبرگان و تبیین روابط میان مؤلفه‌ها مشخص شد، شایستگی‌ها در مدلی هشت سطحی دسته‌بندی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

 
کتابنامه
امیرالمؤمنینعلیه‌اسلام (1379). نهج‌البلاغه، ترجمۀ محمد دشتی، قم:  مؤسسۀ امیرالمؤمنینعلیه‌اسلام.
آرمیچل،تونر (1377). مردم در سازمان‌ها، ترجمۀ حسین شکرشکن، تهران: انتشارات رشد.
آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا (1395). تحقیق در عملیات نرم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
آقا محمدی، داود (1389).  سیمای فرماندهی، مدیریت و رهبری، تهران: دانشگاه امام علیعلیه‌السلام.
بنسیون، مالکم و جانان، کسیون (1375). برنامه‌ریزی نیروی انسانی، ترجمۀ علیرضا جباری، تهران: انتشارات آفتاب.
تسبیحی، اکبر (1386). مبانی اندیشۀ نظامی فرماندهی معظم کل قوامدظله‌العالی، تهران: انتشارات دااف.
رسولی، حبیب الله (1389). بررسی و نقد اصول جنگ در نهج‌البلاغه، نشریۀ مدیریت نظامی، شمارۀ 37،  52-28.
رشیدزاده، فتح الله (1389). تبیین اندیشه نظامی فرماندهی معظم کل قوامدظله‌العالی، نشریۀ مدیریت نظامی، شمارۀ 37، 89-57.
رشیدزاده، فتح الله (1387). منش و رفتار فرماندهی، جلد اول، تهران: دانشگاه امام علیعلیه‌السلام.
سعدآبادی، حسن (1388). طراحی الگوی رهبری معنوی براساس ارزش‌های اسلامی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد؛ ایران، تهران: دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام.
سلطانی، ایرج (1379). نقش توسعۀ منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان، نشریۀ تدبیر، شمارۀ 105،  34-20.
سیاهکالی مرادی, جواد؛ خسروانی، فرزانه و ایازی، سیدعلی (1396). ارائۀ مدل عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در بوروکرات‌های سطح خیابان، سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر.
عارف‌کشفی، حسام‌الدین و یزدان‌پناه، مهشید (1376). ایجاد دیدگاه شغلی، نشریۀ تدبیر، شمارۀ 80، 29-15.
قلی‌پور، آرین (1386). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات سمت.
مطهری، مرتضی (1369). سیری در نهج‌البلاغه، چاپ دوازدهم، تهران: صدرا.
نظامی‌پور، قدیر و مهری، عباس (1387). نقش هوشمندی راهبردی در برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی، نشریۀ مطالعات دفاعی استراتژیک، شمارۀ 35، 34-21.
رمضانی، علی (1387). شایسته‌سالاری از کنفوسیوس و بودا و ارسطو تا امتحان شایستگی تحصیلی و رأی مردم، نشریۀ اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمارۀ 5، 24-13.