بررسی نقش انگیزه بر مشارکت و حماسه آفرینی مردم در دفاع مقدس و تحقق اهداف جنگ
بررسی نقش انگیزه بر مشارکت و حماسه آفرینی مردم در دفاع مقدس و تحقق اهداف جنگ

اسماعیل خان احمدی؛ مصطفی خودسیانی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 119-144

چکیده
  بررسی نقش انگیزه بر مشارکت و حماسه آفرینی مردم در دفاع مقدس و تحقق اهداف جنگ چکیده: نظر به پیچیدگی صحنه نبرد و فراوانی متغیرها، اهداف متعالی نظام ‌اسلامی در دفاع‌ مقدس و فراوانی متغیرهای مؤثر بر رفتار ...  بیشتر
تحلیل مضمون برکات دفاع مقدس در اندیشۀ امام‌خمینی(ره)
تحلیل مضمون برکات دفاع مقدس در اندیشۀ امام‌خمینی(ره)

اسماعیل خان احمدی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 115-136

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1398.5.1.6.8

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین برکات دفاع مقدس در اندیشۀ‌ امام‌خمینی(ره) است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل ‌مضمون که در علوم‌انسانی کاربردهای فراوان دارد، اقدام به گرد‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ...  بیشتر