تحول تاریخی حقوق بین‌المللِ توسل به زور تا شکل‌گیری نظام ملل متحد؛ بیم‌ها و امیدها
تحول تاریخی حقوق بین‌المللِ توسل به زور تا شکل‌گیری نظام ملل متحد؛ بیم‌ها و امیدها

مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 31-60

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1399.6.1.2.1

چکیده
   این نوشتار می­کوشد تا از رهگذر رویکردی تاریخی به تحلیل چگونگی تنظیم حقوقی توسل به زور تا شکل‌گیری نظام ملل متحد دست یازد و به کاستی­ها و چالشهای آن بپردازد. بررسی سیر تاریخیِ حاکم بر توسل به زور ...  بیشتر
واکاوی ماهیت تنبیه متجاوز در حقوق و رویه بین‌المللی
واکاوی ماهیت تنبیه متجاوز در حقوق و رویه بین‌المللی

نادر ساعد

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 149-168

چکیده
  در مورد ماهیت حقوقی تنبیه متجاوز، «دفاع ممتد یا تمدید شده» یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در نظم حقوقی بین‌المللی است. در جنگ تحمیلی نیز «تنبیه متجاوز»، یکی از رویه‌های مهم در تنویر و استناد به ...  بیشتر