الگوی تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم
الگوی تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم

لطفعلی بختیاری؛ علیرضا ادیبی

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 31-53

چکیده
  در راستای پیشگیری انتظامی ازجرم نیروی انتظامی می بایستی با درک، شناخت و تصمیم گیری مناسب، به موقع و اجرای ابعاد و شاخص های آن درجامعه اقدام لازم را بعمل آورد و برای این کار نیاز به الگو دارد، لذا پژوهش ...  بیشتر